Tilskuddsområdet i dag

Tilskuddssområdet er stort og mangfoldig. Hvert år utbetales nesten 1/3 av statsbudsjettet til tilskudd. Tilskudd blir gitt til mange ulike formål, av ulik størrelse, av mange ulike forvaltere. For både søkere og forvaltere er det utfordrende å få oversikt over området. Digitilskudd vil gjøre noe med dette.

Oppdatert

Dagens situasjon: stort, komplekst og uoversiktlig

I dag finnes det ingen samlet oversikt over statlig tilskudd. Statsbudsjettet inneholder overordnet informasjon om statens pengebruk, men det er de enkelte tilskuddsforvalterne som har oversikt over tilskuddsordningene og de enkeltstående tilskudd de forvalter og hvem som er tildelt tilskudd. Tilskuddsregelverk og søknadsprosesser varierer mellom tilskuddsordninger og mellom tilskuddsforvaltere. Prosessen for å finne relevante tilskuddsordninger, søke og forvalte tilskudd kan forenkles og effektiviseres. Det kan ha store konsekvenser både for den enkelte søker og samfunnet forøvrig.

Både søkere og forvaltere har lenge uttrykt et ønske om og behov for bedre oversikt over tilskuddsordninger, forenkling og effektivisering av tilskuddsområdet. Mange har sett at felles digital løsning for tilskuddsområdet kan bidra til dette.

Vi har identifisert tre hovedproblemområder

I 2018 og 2019 gjennomførte vi en lengre innsiktsprosess i prosjektet digitilskudd, der vi intervjuet søkere og forvaltere av tilskudd fra en lang rekke organisasjoner og virksomheter. Gjennom våre samtaler identifiserte vi en rekke større og mindre utfordringer langs hele tilskuddsreisen – fra etablering til evaluering – og disse kan oppsummeres i tre hovedproblemområder:

  1. Informasjon og samlet oversikt over statlige tilskudd​
    Informasjon og samlet oversikt over statlige tilskudd er fragmentert og det er behov for økt kunnskap om bruken av statlige tilskuddsmidler og økt transparens.​
  2. Prosess- og systemstøtte for tilskudd
    Det er muligheter for å effektivisere tilskuddsreisen for søkere/mottakere og forvaltere.​
  3. Forenkling, harmonisering og standardisering
    Manglende harmonisering og standardisering på tvers av statlig tilskuddsforvaltning.

Både søkere og forvaltere vil ha stor nytte av en samlet oversikt over tilskuddsordninger. For å kunne lage en slik oversikt krever det at forvaltere arbeider med å harmonisere sin tilskuddsforvaltning. I prosjektet har vi derfor valgt å gå videre med problemområde 1 og 3.

Utvikling av en samordnet prosess- og systemstøtte for tilskudd ligger utenfor dette prosjektet, da vi har prioritert å få på plass grunnleggende infrastruktur for videre digitalisering og samkjøring av tilskuddsområdet. En database med oversikt over nøkkelinformasjon på tilskuddsområdet og nettside vil være de første byggesteinene i dette arbeidet.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Eller ta direkte kontakt med prosjektleder:

Fant du det du lette etter?