Organisering og framdrift

Prosjektet Digitilskudd er et samarbeid mellom DFØ og Kulturdepartementet.

Oppdatert

Organisering og framdrift

Sommeren 2019 fikk prosjektet innvilget støtte fra Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning for statlige digitaliseringsprosjekter.

Gjennomføringsfasen (2020–2022)

Prosjektet vil organisere gjennomføringsfasen i form av et smidig utviklingsløp. Dette innebærer å etablere et smidig utviklingsteam allerede høsten 2020, som starter utviklingsarbeidet ved å utvikle og levere små versjoner (inkrementer) av løsningen i hyppige leveranser gjennom hele gjennomføringsfasen. Vi skal hele tiden prøve ut løsningen vi bygger og forbedre den gjennom feedback fra prosjektgruppen og ved å involvere de reelle brukerne, som vi inviterer inn som interessenter i utviklingsarbeidet.

Som en del av utviklingsarbeidet vil prosjektet jobbe med harmonisering av ord/begreper, og å standardisere datainnholdet i løsningen. Dette gjør vi også gjennom å involvere brukere og andre interessenter i arbeidet. For å lage gode tjenester for brukerne er vi avhengig et godt samarbeid med både søkere, forvaltere og departement. Brukerinvolvering vil derfor være sentralt i hele prosessen. Videre vil vi som en del av prosjektet, vurdere behov for endringer i regelverk eller nye rettslige virkemidler.

Da gjennomføringsfasen baseres på smidig utvikling og kontinuerlige leveranser, vil vi prøve deler av tjenesten ut på brukere gjennom hele fasen. Målet er å ha en god tjeneste for tilskuddsåret 2022 (det vil si slutten av 2021).

Gevinstrealiseringen i prosjektet vil starte allerede i gjennomføringsfasen, og fortsetter gjennom avslutningsfasen og etter at prosjektet er avsluttet i realiseringsfasen.

Produktutviklingen vil også fortsette etter prosjektets avslutning, gjennom den produktorganisasjonen som etableres i prosjektperioden.

Avsluttende fase (2022)

I denne fasen skal prosjektet evaluere tjenesten som er etablert for frivillig sektor, samt vurdere om og hvordan videreføring og utbredelse til resten av staten skal gjennomføres. Prosjektet skal også bidra til å etablere den produktorganisasjonen som skal videreutvikle løsningen og sikre gevinstrealiseringen etter at prosjektet er avsluttet

Realiseringsfasen (2022–)

I denne fasen er prosjektet avsluttet og det er produktorganisasjonen som er etablert i prosjektperioden som fortsetter arbeidet med å videreutvikle produktet og realisere gevinster som er planlagt.

Illustrasjon som viser de ulike fasene i prosjektveiviseren.
Illustrasjon som viser de ulike fasene i prosjektveiviseren.
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Eller ta direkte kontakt med prosjektleder:

Fant du det du lette etter?