SRS – den stygge andungen?

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Statlige regnskapsstandardene (SRS) har av flere gjerne blitt sett på som «den stygge andungen» når statlige virksomheter skal utarbeide og presentere virksomhetsregnskap. Med tid og erfaring vil man få mer forståelse for hvilken økte nytteverdi SRS kan gi i virksomhetsstyringen.
Publisert

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har jobbet mye for å vise den økte nytten ved å innføre SRS. Vi mener SRSene har stor verdi for å forstå og tolke økonomiske sammenhenger i et virksomhetsregnskap. På den årlige regnskapsdagen fikk regnskapsfolk i forvaltningen presentert alle forslag til forenklinger i de statlige regnskapsstandardene. De oppdaterte standardene, som ble fastsatt av Finansdepartementet i desember 2018, vil gjøre det enklere å ta i bruk standardene og føre regnskapet etter SRS.

Flere og flere virksomheter tar i bruk de statlige regnskapsstandardene. De siste årene er det flere av de store virksomhetene som har tatt i bruk SRS, blant annet Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skatteetaten.

SRS gir fordeler i statsregnskapet

For meg som er særlig opptatt av at www.statsregnskapet.no skal være så oppdatert og relevant som mulig, ville det være veldig spennende om vi kunne få inn flere periodiserte regnskaper. Det vil i praksis si at alle bruttobudsjetterte virksomheter måtte rapportere regnskapstall både etter kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet. De nettobudsjetterte som stort sett er representert med universiteter og høyskoler sender periodisert regnskap allerede i dag. På statsregnskapet.no presenteres tallene fra disse som tilleggsinformasjon til selve statsregnskapet. Dermed blir det enklere å sammenligne utgiftsnivået på tvers av virksomheter i staten uavhengig av tilknytningsform.

Bli inspirert av fordeler og gode eksempler

På regnskapsdagen fikk vi et innlegg som tydelig framhevet nytteverdien av et slikt regnskap. Videre presenterte vår egen regnskapsavdeling en rekke redskap du kan ha i verktøykassen som gjør den praktiske hverdagen i regnskapsarbeidet mye enklere. Blant annet for håndtering av kostnader for timer til avspasering, periodisering av husleie mv. Mange brukere som nå den siste tiden har tatt i bruk periodisert regnskap, gir tilbakemeldinger om betydelig redusert tidsbruk når de fullt ut benytter den tilgjengelige metodikken som ligger i verktøykassen.

Nå har vi laget et case om god økonomistyring etter SRS og en eksempelsamling med praktiske konteringseksempler. Caset og eksempelsamlingen skal inspirere og hjelpe deg til å ta i bruk SRS på en god måte.

Statsregnskapet.no med ny oppdatering

Jeg benyttet også Regnskapsdagen som en god anledning til å presentere en oppdatert versjon av stasregnskapet.no. I fjor høst utvidet vi løsningen med funksjonalitet for bruk internt i departementene i deres etatsstyring. Jeg fikk vist mange gode eksempler på dette i løpet i innlegget jeg holdt. Det var stor interesse for utvidelsen og mange av deltagerne hadde gode spørsmål. Blant annet om hvordan periodiserte regnskaper i henhold til SRS er tenkt håndtert i publiseringsløsningen. Svaret ligger delvis i noe av det jeg har sagt ovenfor; det optimale ville jo være om alle rapporterte på samme måte og etter prinsippene for periodisert regnskap. Den oppdaterte versjonen av publiseringsløsningen vil uansett kunne gi god systemstøtte i arbeidet med økonomistyringen.

Når jeg sier at noen kanskje ser på SRS som «den stygge andungen» ligger det også et håp om at det med tiden skal bli større begeistring for SRS. Når SRS blir tatt i bruk på tvers av forvaltningen og man begynner å erfare hvilken verdi innsikten fra SRS kan gi i økonomistyringen, da vil man kanskje også se at det var mye mer å hente enn man opprinnelig trodde.

Gå gjerne inn på www.statsregnskapet.no og gjør deg kjent med hva som vises der og hvordan det fungerer for din virksomhet!

Kontakt

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Fant du det du lette etter?