Nytt år, nytt oppdrag og nye muligheter

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

I dag fikk DFØ rundt 50 nye dyktige og hyggelige kolleger fra det som inntil nylig het Difi. Med nye kolleger har vi også fått ansvaret for nye fagområder: ledelse og organisering i staten. Oppdraget er intet mindre enn å gi forvaltningspolitikken et løft.
Publisert

Sammenliknet med de store dramatiske hendelsene rundt om i verden, skaper ikke denne omorganiseringen de store overskriftene. Men for oss og resten av statsforvaltningen er samlingen av fagområdene styring, organisering og ledelse i DFØ en viktig begivenhet. For med dette får vi ansvar for helheten i forvaltningspolitikken. Det er et spennende oppdrag å ta fatt på!

Som en følge av nye ansvarsområder har vi også endret navn fra Direktoratet for økonomistyring til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Forkortelsen DFØ forblir den samme.

Et avgjørende spørsmål

I boka En bedre styrt stat? tar Tormod Hermansen til orde for løpende å reise spørsmålet om hvorvidt staten kan organisere og styre sin virksomhet på en bedre måte: «Det er et viktig spørsmål for oss som publikum, som møter staten som myndighet og som tjenesteyter, og det er viktig for oss som borgere og velgere. Spørsmålet må være viktig også for alle dem som arbeider i statens virksomheter som medarbeidere og ledere. Spørsmålet er utvilsomt viktig for politikerne, og det må naturligvis også engasjere de politiske partiene som konkurrerer om å vinne makten over staten og samfunnsstyringen». Jeg kunne ikke vært mer enig. Og det er altså dette og liknende spørsmål DFØ nå skal engasjere seg i med ny kraft.

Gjennom de siste 15 årene har vi hatt stor nytte av å være både en produsent av lønns- og regnskapstjenester og et fagorgan for økonomistyring. Det har gitt synergier og styrket oss i begge roller. Med nye fagområder, nye verktøy, nye metoder – og ikke minst nye dyktige fagfolk, blir mulighetene for å gi forvaltningspolitikken et løft nå enda større.

Brysomme byråkrater?

Noen vil mene at det er på høy tid. Byråkratiet har jo til alle tider vært gjenstand for kritikk. Det er betegnende at ordet som oftest brukes i negative vendinger – med begrepet «ansiktsløse byråkrater» som et relativt nytt eksempel. Byråkratiet har for øvrig vært kilde til mye god satire også. For 50 år siden gjorde for eksempel Harald Heide-Steen jr. og Rolf Wesenlund suksess med sketsjen om Supperådet, og mange – meg selv inkludert – har hatt stor glede av å se serier som The Office og Etaten.

Ser vi på den norske statsforvaltningen, er det store bildet likevel at den har vært effektiv og velfungerende. Forvaltningen har dessuten vært avgjørende viktig for utviklingen av det gode, velfungerende velferdssamfunnet vi har i dag. Det er jo forvaltningen som legger grunnlaget for mye av politikkutviklingen, og det er også den som sørger for at politiske beslutninger blir satt ut i livet, lojalt og effektivt. Det gjør forvaltningen til en sentral del av demokratiet vårt.

Effektivitet og tillit

Selv om Balle Clorin og de hjelpeløse byråkratene i Etaten er lite representative for norsk statsforvaltning, er det likevel fortsatt mye som kan og bør bli bedre. For igjen å låne Tormod Hermansens ord, handler det både «om hvordan den kan bli mer effektiv sett i forhold til formål og ressursbruk og om hvordan den kan oppnå økt legitimitet i den forstand at den møtes med større aksept og tillit fra det publikum og det samfunn den skal tjene».

Det er dette DFØ skal bidra til, gjennom å levere gode og effektive tjenester, forvalte og forbedre regelverk, lage interessante analyser og gi relevante råd. Kort sagt, skal vi hjelpe forvaltningen med å skape mest mulig velferd for fellesskapets ressurser. Jeg kan ikke tenke meg et mer spennende oppdrag enn det!

Kontakt

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fant du det du lette etter?