Kan UH-sektoren ha nytte av statsregnskapet.no?

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

I sommer hadde UH-sektoren sitt årlige Agresso brukerforum. Hovedtematikken på disse møtene er å diskutere problemstillinger i regnskapsarbeidet der fellesnevneren er at alle benytter funksjonaliteten i Agresso. Her var jeg med å holde et innlegg hvor DFØ presenterte en oppdatert versjon av publiseringsløsningen for tall fra statsregnskapet.no.
Publisert

Hovedfokuset for meg var å presentere en løsning hvor hele staten vises, samt legge vekt på en utvidet og meget sterk funksjonalitet for sammenligninger. Videre fikk vi gode diskusjoner rundt definisjon av et årsverk, og ikke minst kravet til kvalitet i regnskapsinformasjonen.

For oss i DFØ var dette en gylden anledning til å få presentere en oppdatert versjon av statsregnskapet.no som nå inkluderer regnskapsinformasjon fra alle nettobudsjetterte virksomheter. I denne gruppen er det nettopp universitets- og høgskolene som utgjør hovedtyngden.

Her ble det vist hvordan du på en enkel måte kan sammenligne hvor mye virksomheten du jobber i bruker på for eksempel overtid per årsverk sammenlignet med andre innenfor samme sektor.

Fra salen fikk vi blant annet spørsmål om hvorfor det skal være så vanskelig å finne en felles database hvor vi kan hente ut årsverk. Hovedforklaringen er at vi ikke har tilgang til en slik database som er omforent på tvers av statsforvaltningen. Det er igangsatt arbeid i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet, men det vil ta noe tid før en finner frem til fellesløsninger på dette området.

Min kollega Jan-Erik Fjukstad Hansen og jeg gikk også inn på en del andre spennende temaer. Blant annet hvordan du ved hjelp av en enkel søkefunksjon finner frem til både regnskapstall og øvrig informasjon. Jan-Erik jobber til vanlig mest med virksomhetsstyring, og er veldig opptatt av hvordan denne nye løsningen kan være et nyttig verktøy i den sammenhengen.

Videre tok vi opp utfordringer med felles bruk og forståelse av artskonto i regnskapsføringen. Vår erfaring med publiseringsløsningen er at flere setter fokus på dette og særdeles viktig her er at også Riksrevisjonen har begynt å følge opp artskontobruken mye mer i detalj. Dette er et detaljeringsnivå som ikke vises i den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet (Meld. St. 3), men som fremkommer veldig tydelig i løsningen.

statsregnskapet.no driftes av Direktoratet for økonomistyring, som jeg jobber i – en virksomhet direkte underlagt Finansdepartementet.

Kontakt

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Fant du det du lette etter?