Hvilket ansvar skal departementene ta for effektiv ressursbruk?

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

«Alle» er enige om at vi skal bruke ressursene våre effektivt. «Alle» er enige om at ressursene vil bli knappere framover. Videre er alle enige om at virksomhetene gjør mye av arbeidet, men at departementet er ansvarlig. Hva vil det da si å ta ansvar for effektiv ressursbruk?
Publisert

Sist uke hadde vi i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) en samling med etatsstyrere for en del store statlige virksomheter. Uken før hadde vi workshop med representanter for virksomhetenes økonomi- eller styringsmiljøer. Et viktig spørsmål i samtalen var hvordan vi kan bruke regnskapsinformasjon til å vurdere effektiv ressursbruk. Med effektiv ressursbruk mener vi både produktivitet og formålseffektivitet. Regnskapet kan si oss mye om det første, men faktisk også bidra til å belyse det andre.

Tilbakemeldingen fra flere store statlige virksomheter var at de sitter på mye data som kan brukes til å vurdere effektiv ressursbruk, men at utfordringen er å velge ut de relevante tallene. Det kan også være en utfordring å få departementet interessert i disse tallene eller til å vurdere nye nøkkeltall eller styringsparametere. Virksomhetene ser også at man må ta grep for å dokumentere effektiv ressursbruk. Det vil si å kunne sammenstille «tjenesteproduksjonen» for en periode med kostnadene for å få produsert tjenestene, i tillegg til å vite noe om effektene av disse tjenestene.

Det er klart at departementene har et ansvar for å følge opp disse spørsmålene. Men hvordan de skal ivareta ansvaret, er mindre klart. Slik jeg ser det, er det to problemer departementene støter på.

For det første kan det være krevende å skulle ha en detaljert oppfølging av virksomhetens drift i en travel hverdag. Dersom departementet skal følge opp effektiv ressursbruk, må det skje på en overordnet og enkel måte. Flere mente at dette ofte kunne gjøres gjennom gode nøkkeltall som måler tjenesteproduksjonen på en god måte og kobler dette sammen med regnskapsinformasjon om ressursbruken. Nøkkeltallene må være robuste og kunne brukes over lengre tid.

For det andre ønsker ikke departementet å blande seg unødig i detaljer. Departementene ønsker heller ikke å pålegge virksomhetene nye krav til rapportering. Da kan det være et problem hvis virksomhetenes rapportering er begrenset av en gammel datastruktur som ikke gir god nok informasjon om effektivitet. Departementet bør kunne være en god diskusjonspartner for å få nødvendige endringer i datastrukturen for å få frem rapportering om effektiv ressursbruk. Detaljer kan iblant være veldig viktig å vite om for departementet: Kunnskapen om effekten av virkemidlene kan ofte være omtrentlig. Hvis man vet at to ulike virkemidler gir omlag like effekter, er det svært nyttig for departementet å få vite om kostnaden for disse er svært forskjellig.

For meg som jobber med styring og regnskap var dette interessante samlinger. Departementenes rolle er helt sentral. Det er viktig å se på hva vi kan jobbe videre med, og jeg ville anbefalt departementene å se på følgende tips for å si mer om effektiv ressursbruk:

  • Departementet bør legge større vekt på vurderinger av effektiv ressursbruk, særlig når det jevnt over er god bevilgningskontroll
  • Avklar tydelig virksomhetens rolle i å produsere grunnlaget for å vurdere effektiv ressursbruk
  • Departementet må påse at regnskapsopplegget er innrettet slik at ressursbruken kan fordeles på relevante formål
  • Hvis departementene får «for mye» informasjon, bør man vurdere å bytte ut noe slik at effektiv ressursbruk kommer sterkere i fokus.
  • Gode nøkkeltall som kobler sammen ressursbruk og resultater for tjenestene, kan være en praktisk måte å gjøre dette på for mange.

Mange av deltakerne på samlingene våre forrige uke ga uttrykk for at det trengs arenaer for å diskutere disse spørsmålene. Kanskje kan DFØ bidra enda mer her i 2019? Er du en av de som kunne tenke deg det? Da hører jeg gjerne fra deg og også hvis du har synspunkter på dette temaet.

Kontakt

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Fant du det du lette etter?