Få bedre oversikt over tilskudd!

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Tilskudd er et viktig virkemiddel som staten kan bruke. Tilskudd utgjør ca. 150 milliarder hvert år i statsbudsjettet, så det er god grunn til å skaffe seg oversikt. Det er ikke så lett å definere hva et tilskudd er, og det finnes ingen samlet oversikt. Men det er en god start å klikke inn på statsregnskapet.no.
Publisert

Hva er tilskudd?

Det kan være litt vanskelig å fastslå eksakt hva et tilskudd er. Staten fordeler penger ved tilskudd for at noen skal løse en oppgave og når oppgaven ikke allerede er lagt til en statlig virksomhet eller kan kjøpes i markedet. Et tilskudd følges gjerne av noen krav til mottakeren. Tilskudd er et såpass sentralt tema at det har fått et eget kapittel (kapittel 6) i Økonomiregelverket. DFØ gir veiledning om hovedelementene som man må fastsette for en tilskuddsordning: mål for ordningen, kriterier for måloppnåelse, tildelingskriterier, oppfølging og evaluering. Det er departementet som er ansvarlige for utformingen av tilskuddsordningene, også om forvaltningen av ordningen er delegert til andre.

Hvordan ser et tilskudd ut?

Et klassisk eksempel på et tilskudd er pressestøtte, eksempelvis «Tilskudd til samiske aviser», som beløper seg til ca. 28 millioner. Dette tilskuddet bokføres hos Medietilsynet som forvalter tilskuddet for departementet. Et annet eksempel er tilskudd til partigruppene på Stortinget. Det utbetales 185 millioner på en post som heter «Tilskudd til partigruppene». Tilskuddet går til partiene, men bokføres og utbetales av Stortingets administrasjon. Det er heller ikke alltid slik at ordet «tilskudd» betyr at det er et tilskudd slik vi vanligvis tenker på det. Eksempel på dette er basisbevilgning til helseforetak. Den føres på en art som heter «Tilskudd til statsforvaltningen» (art 877), men er en bevilgning.

En undersøkelse vi har gjort, fant at det i 2016 var 67 forskjellige tilskuddsforvaltere og 346 ulike tilskuddsordninger. I tillegg kommer minst 134 ordninger bare for kommunene. Det er ikke lett å få oversikt over hvem som mottar tilskuddene i disse 500 ordningene, og hvor mye som blir utbetalt. Dette kompliseres ytterligere ved at tilskudd ofte utbetales til en tilskuddsforvalter (for eksempel en kommune), som betaler videre til de endelige mottakerne. Men statsregnskapet.no kan hjelpe oss på vei og gi oss noen av svarene vi leter etter.

Hvor finner jeg tilskudd i statsregnskapet.no?

Tilskudd dukker opp på to måter i statsregnskapet.no. Den første er kapittel-post oversikter. Et tilskudd skal være ført på postene 60 til 69 til kommunene, og post nummer 70 til 85 for andre. Men det er dessverre ikke så enkelt som at alle disse postene er tilskudd. Det er også en god del andre typer overføringer, som pensjon, arbeidsledighetstrygd og basisbevilgninger. Du kan se på ulike kapitler under et departement, finne poster med nummer fra 60–85. Deretter må du faktisk vurdere ut fra teksten på posten om dette er et tilskudd. Eksempelvis under programområde «Høyere utdanning», finner du et kapittel for «Universiteter og høyskoler» (kapittel 0260). Der finner du en 70-post som inneholder overføringer til private høyskoler på 1,4 milliarder. Den er klassifisert som et tilskudd. Denne er parallell til en utgiftspost til de statlige universitetene og høyskolene, på 33 milliarder. Det første er et tilskudd, det andre er en ordinær bevilgning til statlige universiteter og høyskoler.

Den andre måten å finne tilskudd på, er å se på artskontoene. Gå til statsregnskapet.no og der velger du «Inntekter og utgifter», og velger «Etter konto» (valget til høyre). Velg kontoklasse 8 og under der velger du kontogruppe 87 «Tilskudd og stønader fra staten til andre». Denne består av totalt 980 milliarder. Men det inneholder da også en del stønader og faste overføringer som ikke er tilskudd som vi her er ute etter.

En enkel analyse av tilskudd

En rask analyse av artene fra 870–879 kan gi oss et brukbart totalt bilde av omfanget av tilskudd. Vi kan ta ut ordinære overføringer til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak og stønader til private (1). Da gjenstår følgende beløp som kan være tilskudd:

Art 870 Tilskudd til kommuner 44 milliarder
Art 878 Tilskudd til utlandet 26 milliarder (f.eks. FN-organisasjoner, Norad)
Art 876 Tilskudd til ideelle organisasjoner 24 milliarder (f.eks. private skoler, frivillighet)
Art 872 Tilskudd til ikke-finansielle foretak 20 milliarder (f.eks. Jernbanedirektoratet, Nye veier)
Art 874 Tilskudd til husholdninger 19 milliarder
Art 877 Tilskudd til statsforvaltningen 12 milliarder
Art 871 Tilskudd til fylkeskommuner 7 milliarder
Art 873 Tilskudd til finansielle foretak 3 milliarder (f.eks.næringsutvikling, e-helse)
Totalt tilskudd ca. 155 milliarder

Omfanget i kroner og antallet tilskuddsordninger viser at dette er en viktig del av statens pengebruk. Og det er et finmasket nett av overføringer til mange ulike små og store deler av samfunnet. Det kan også gi noen styringsmessige utfordringer, men det skal vi la ligge i denne omgang. Er du nysgjerrig på tilskudd, se våre nettsider om tilskudd, ellers kan du jo kikke på statsregnskapet.no. God lesning!

(1) Fra art 870 Tilskudd til kommuner på totalt 196 milliarder, kan vi ta ut ordinær bevilgning til landets kommuner i henhold til inntektssystemet på 128 milliarder og refusjon av mva. på 24 milliarder. I art 871 tar vi ut rammetilskudd fylkeskommuner med 34 milliarder. Fra art 874 kan vi ta ut det meste (480 milliarder) som gjelder NAV, siden dette er stønader til private. I art 877 ser vi bort fra bevilgningene til helseforetakene med 140 milliarder.

Kontakt

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Fant du det du lette etter?